氧-18水 18O>98%


CAS号:14314-42-2

名    称:氧-18水 18O>98%

Name:Heavy-oxygen water

化学式:H2O18

分子量:0
品牌 货号 包装规格 备货期/天 价格/元 库存量
AICON H-LO001 1g 7 900 10
AICON H-LO002 1g 7 咨询 10
AICON H-LO003 1g 7 咨询 10
AICON H-LO004 1g 7 咨询 10
AICON H-LO005 1g 7 咨询 10
7732-18-5(未标记) 沸点:100°C(lit.) 熔点:0°C(lit.) 密度:1.11 g/mL(20°C)(lit.) 用途说明: 化学、生物、农业、地质等科
研领域作示踪剂 该产品可按客户要求提供不同丰度及各种包装规格

评论分享


在线询价